Jury Reglement

JURY-REGLEMENT SPORTGALA

GEMEENTE ZUTPHEN

Artikel 1:

 • In maart 2020 wordt door de werkgroep ‘Sportgala gemeente Zutphen’ een Sportgala georganiseerd, waarbij de Sportman, de Sportvrouw, de Sportploeg, de Sportcoach en de sporter met een beperking van het voorgaande jaar wordt gekozen.

SAMENSTELLING JURY
Artikel 2:

 • De verkiezing geschiedt door een jury, welke uit minimaal vijf en maximaal 7 personen bestaat.
 • De voorzitter van de jury maakt deel uit van de werkgroep ‘Sportgala gemeente Zutphen’.
 • Juryleden worden door werkgroep ‘Sportgala gemeente Zutphen’ gevraagd en benoemd.
 • Als jurylid zijn bij voorkeur benoembaar: inwoners van de gemeente Zutphen, personen die werkzaam zijn in de gemeente Zutphen of personen die anderszins een sterke band hebben met de gemeente Zutphen. Zij moeten binding hebben met de sport in de gemeente Zutphen en deze een zeer warm hart toedragen en er wordt een onafhankelijk oordeel van hen verwacht.
 • Bij een (zeer) persoonlijke betrokkenheid kunnen juryleden af zien van een oordeel.
 • Voor het invullen van vacatures worden nieuwe kandidaten door andere juryleden, de werkgroep van de Sportgala en of ambtenaar Sport van de gemeente voorgesteld.

VOORWAARDEN DEELNEMING
Artikel 3:

 • Voor een prijs bij de in artikel 1 bedoelde verkiezingen kunnen in aanmerking komen personen, en ploegen/teams die bijzondere prestaties in de door hen beoefende sport hebben geleverd.
 • De prestatie is geleverd tussen 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • De voorgedragen individuele kandidaten hebben de prestaties bij voorkeur individueel behaald.
 • Prestaties als onderdeel van een team, die de individuele kandidaten hebben behaald, zijn daarnaast ook toegestaan.
 • Voorgedragen individuele kandidaten moeten in het betreffende kalenderjaar inwoner zijn van de gemeente Zutphen. Indien de individuele kandidaat is verhuisd in het betreffende kalenderjaar is het essentieel dat de kandidaat ten tijde van de prestatie in ieder geval inwoner van de gemeente Zutphen is geweest. Deze regel geldt niet voor studenten die tijdelijk buiten de gemeente Zutphen wonen.
 • Een voorgedragen individuele kandidaat die woonachtig is in de gemeente Zutphen maar een prestatie geleverd heeft als lid van een vereniging buiten de gemeente Zutphen kan dus ook worden voorgedragen.
 • Voor ploegen geldt dat zij onderdeel uitmaken van een sportvereniging, die gevestigd is in de gemeente Zutphen.
 • De voorgedragen individuele kandidaten zijn op de datum van de prestatie, van het betreffende kalenderjaar.
 • De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond.

PRIJZEN
Artikel 4:
De jury doet een uitspraak over de volgende toe te kennen prijzen:

 • Sportman: eerste prijs
 • Sportvrouw: eerste prijs
 • Sportploeg: eerste prijs
 • Sportcoach: eerste prijs
 • Sporter met een beperking: eerste prijs

De jury zorgt ervoor dat de genomineerden zijn vastgesteld minimaal 14 dagen vóór de datum waarop uitreiking van de prijzen plaatsvindt.
De jury beslist of, en zo ja wanneer, de namen van de genomineerden via de pers bekendgemaakt worden. De jury draagt er zorg voor dat de afvallers op tijd worden geïnformeerd dat zij niet genomineerd zijn.

De definitieve uitslag in de diverse categorieën wordt bekendgemaakt op de finaleavond waarop de prijzen worden uitgereikt.

JURERING
Artikel 5:

 • De leden van de jury plegen over het totaal van de in het betreffende jaar geleverde prestaties uitvoerig overleg. Zij stellen zich zo goed mogelijk op de hoogte en kunnen daarbij putten uit de door de verenigingen beschikbaar gestelde informatie, uit perspublicaties en mogelijk uit andere bronnen.
 • Indien zij dit wenselijk vinden, winnen zij zelf nadere informatie in.
 • De vergadering van de jury mag slechts doorgang vinden indien meer dan de helft van het aantal juryleden aanwezig is.

Artikel 6:

 • De jury kan, indien de resultaten en/of aanmeldingen daar aanleiding toegeven, besluiten het aantal prijzen te beperken.

BEOORDELINGSCRITERIA
Artikel 7:
Bij de beoordeling en vergelijking van de geleverde sportprestaties houdt de jury zoveel mogelijk rekening met de volgende wegingsfactoren:

 • Bij vergelijking van kampioenschappen in dezelfde soort sport worden de prestaties als volgt gewogen:
  Olympisch>Wereld>Europees>Nationaal>Regionaal>Plaatselijk.
 • Bij vergelijking van kampioenschappen in verschillende sporten wordt mede gelet op de verschillen tussen die sporten en de relatieve zwaarte.
 • Een reeks van prestaties kan in de afweging leiden tot een hogere score dan een enkelvoudige prestatie op een hoger niveau.
 • Bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld deelname aan sterk bezette wedstrijden in vergelijking met weinig deelname of een matig niveau, kunnen van invloed op de jurering zijn.

STEMMING
Artikel 8:

 • De jury tracht zoveel mogelijk met unanimiteit van stemmen tot een beslissing te komen.
 • De absolute meerderheid van stemmen is bepalend.
 • Indien de stemmen staken door afwezigheid van een jurylid, dan wordt getracht in een volgende vergadering alsnog met het volledige aantal juryleden te beraadslagen.
 • Indien dit niet mogelijk is en in het geval dat de stemmen staken door onthouding van stemming van een jurylid, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

JURYRAPPORT
Artikel 9:

 • Per categorie wordt door de jury een juryrapport opgemaakt, waarin de overwegingen worden vermeld, welke hebben geleid tot de nominatie en toekenning van de prijzen.
 • De juryrapporten worden tijden de Sportavond voorgelezen bij het bekendmaken van de prijswinnaars. Dit voorlezen geschiedt door degene die de prijs uitreikt. De originele juryrapporten worden ter beschikking gesteld van de prijswinnaars.
 • De in de slotvergadering door de jury genomen besluiten zijn bindend.

Artikel 10:

 • Wijziging en/of aanvulling van dit reglement kan plaatsvinden in overleg tussen de werkgroep van het Sportgala en de zittende jury.
 • De juryleden zijn verplicht om geheim te houden hoe zij en andere juryleden gestemd hebben en wie de genomineerden en winnaars zijn.
BUY NOW